ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Newsletter

dot
bulletHome
bulletLink
dot
Our Service
dot
bulletการรับทำบัญชี
bulletการจดทะเบียนพาณิชย์
bulletการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
bulletการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
bulletเช็ค
bulletใบกำกับภาษี
bulletผู้ทำบัญชี
dot
ทีวี = = บันเทิง
dot
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletModernine TV
bulletช่อง 11
bulletTITV
bulletTruevisions TV
bulletNation Channel
dot
การเดินทาง
dot
bulletกระทรวงคมนาคม
bulletองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
bulletการรถไฟแห่งประเทศไทย
dot
ประกันสังคม
dot
bulletเลือกสถานพยาบาล
bulletแบบฟอร์ม
bulletฟอร์มกรณีว่างงาน
bulletกองทุนเงินทดแทน
bulletกรณีประสบอันตราย
bulletกรณีคลอดบุตร
bulletกรณีทุพพลภาพ
bulletกรณีเสียชีวิต
bulletกรณีสงเคราะห์บุตร
bulletกรณีชราภาพ
bulletกรณีว่างงาน
bulletInternet Directory Access
bulletThailand Yellowpages
bulletเบอร์โทรศัพท์ ฉับไว
bulletค้นหารหัสไปรษณีย์
dot
หน่วยงานราชการ
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletกรมสรรพสามิต
bulletกรมศุลกากร
bulletเนติบัณฑิตยสภา
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletชมรม TAFA
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกระทรวงการต่างประเทศ
bulletกระทรวงกลาโหม
dot
อื่น ๆ
dot
bulletแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
bulletทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
bulletการศึกษาต่อภายในประเทศ
bulletการศึกษาต่อภายในประเทศ2
bulletสายการบิน
bulletราคาน้ำมันวันนนี้
bulletเลขผู้เสียภาษี&บัตรประชาชน
bulletค้นจังหวัด อำเภอแบบ ENG
dot
ภาษีอากร ### TAX
dot
bulletรายชื่อผู้ประกอบการ VAT
bulletปฏิทินภาษีอากร
bulletประมวลรัษฎากร Online
bulletกฎหมายออกใหม่
bulletแบบพิมพ์ต่าง ๆ
dot
กฎหมาย LAW
dot
bulletค้นหาฎีกา
bulletกฎหมายประชาชน
bulletสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletเกี่ยวกับกฎหมาย
bulletแบบฟอร์ม
dot
บัญชี Account
dot
bulletแจ้งเพิ่ม ยกเลิกธุรกิจ
bulletค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
bulletค้นข้อมูลงบการเงิน
bulletตลาดหลักทรัพย์
bulletเลขทะเบียนนิติบุคคลใหม่
bulletข้อมูลนิติบุคคลที่ผู้ทำบัญชีแจ้ง
bulletค้นหลักสูตร CPD
bulletแบบพิมพ์งานบัญชี
bulletเพิ่ม ลดงานสอบ TA
bulletขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชี
bulletทะเบียนรายชื่อผู้สอบบัญชี
ใบกำกับภาษี  ใบกำกับภาษี คือ เอกสารสำคัญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งต่อผู้ประกอบการจดทะเบียนผู้ออก และผู้รับใบกำกับภาษี ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้องจัดทำในทันที ที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น และส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อสินค้า หรือบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้า หรือให้บริการเพื่อแสดงว่าได้ขายสินค้า หรือให้บริการชนิด หรือประเภทใดให้บุคคลใด เมื่อใด มีจำนวนมูลค่า และภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องเรียกเก็บไว้เป็นหลักฐานในการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อสินค้า หรือรับบริการว่ามีจำนวนเท่าใด และหากผู้ซื้อสินค้า หรือรับบริการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนด้วย ก็มีสิทธินำภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บมาถือเป็นภาษีซื้อ นำมาใช้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระในแต่ละเดีอนภาษีได้ ซึ่งหากไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องจะต้องมีความผิด และต้องรับโทษตามกฎหมายประมวลรัษฎากร โดยผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องจัดทำใบกำกับภาษีทั้งต้นฉบับ และสำเนา และส่งมอบต้นฉบับให้แก่ผู้ซื้อสินค้า หรือบริการ และเก็บรักษาสำเนาเพื่อลงรายงานภาษีขาย


ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขายสินค้า หรือให้บริการ และมีการคำนวณภาษีขาย หักด้วยภาษีซื้อ

ผู้ขายทอดตลาดที่มิใช่ส่วนราชการซึ่งขายทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียนโดยให้ผู้ขายทอดตลาดออกใบกำกับภาษีในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนเจ้าของทรัพย์สิน

ตัวแทนของผู้ประกอบการจดทะเบียนในราชอาณาจักร และที่อยู่นอกราชอาณาจักรโดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

ผู้ประกอบการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่มีสิทธิขอเข้าสู่ระบบ และได้จดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เลิกประกอบกิจการแล้ว แต่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรให้ออกใบกำกับภาษีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะหยุดประกอบกิจการโดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด

  ใบกำกับภาษีมีทั้งแบบเต็มรูป และแบบอย่างย่อ ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะมีสิทธิออกใบกำกับภาษีแบบใดขึ้นอยู่กับลักษณะของการประกอบกิจการ และอธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจกำหนดให้ใบกำกับภาษีของสินค้า หรือบริการบางอย่างมีรายการเป็นอย่างอื่นได้
  โดยทั่วไปรายการในใบกำกับภาษีให้จัดทำเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ และใช้หน่วยเงินตราไทย ตัวเลขไทย หรือเลขอารบิกก็ได้ เว้นแต่บางประเภทกิจการที่มีความจำเป็นต้องจัดทำใบกำกับภาษีเป็นภาษาต่างประเทศ หรือหน่วยเงินตราอื่น ต้องขอและได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรก่อน
  ใบกำกับภาษี  หมายความรวมถึง ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ที่ส่วนราชการออกให้ในการขายทอดตลาด หรือขายโดยวิธีอื่น และใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต หรือของกรมศุลกากร ทั้งนี้เฉพาะส่วนที่เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม

   โดยทั่วไปผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องจัดทำ และส่งมอบต้นฉบับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้แก่ผู้ซื้อ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า ส่วนสำเนาผู้ประกอบการต้องเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานประกอบการลงบัญชี และรายงานภาษีขาย

   ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่มีรายการครบถ้วนจึงจะสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานได้โดยต้องมีรายการอย่างน้อยตามที่กำหนด

1คำว่า ใบกำกับภาษี ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน

2เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษี

3ชื่อ ที่อยู่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษี

4 ชื่อ ที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้า/บริการ หรือชื่อสถานประกอบการตามที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

5 หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และหมายเลขลำดับของเล่ม (ถ้ามี)

6 วัน เดือน ปีที่ออกใบกำกับภาษี

7 ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้า หรือบริการ (ห้ามแสดงเป็นรหัส)

8 จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้า หรือบริการโดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้า และหรือบริการให้ชัดเจน

9 ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด เช่น เอกสารออกเป็นชุด สาขาที่ออกใบกำกับภาษี เลขทะเบียนรถยนต์ อัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น

- กรณีที่ผู้ประกอบการประสงค์จะออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปรวมกับเอกสารทางการค้าอื่นในลักษณะเอกสารออกเป็นชุด ต้องมีคำว่า "เอกสารออกเป็นชุด" ในเอกสารดังกล่าวด้วย

- ต้องระบุชื่อทั้งผู้ออกใบกำกับภาษี และผู้ซื้อทุกครั้ง จะใช้ชื่อย่อไม่ได้ กรณีถ้าเป็นบุคคลธรรมดาต้องระบุนามสกุลด้วย

- ถ้าผู้ออกใบกำกับภาษีย้ายชั้นของสถานประกอบการ แต่ยังอยู่ในอาคารเดียวกันยังสามารถใช้ใบกำกับภาษีที่ระบุที่อยู่เดิมต่อไปได้ เพราะชั้นของอาคารไม่ถือเป็นรายการที่อยู่ของผู้ออกใบกำกับภาษี

- กรณีระบุชื่อ ที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้า หรือผู้รับบริการไม่ถูกต้องครบถ้วนผิดที่สระ ตัวสะกด วรรณยุกต์ แต่เป็นที่เห็นได้อย่างชัดเจน โดยไม่ทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผู้ประกอบการรายอื่น ให้ถือว่าได้ระบุชื่อครบถ้วนแล้ว

- คำบอกสถานะของบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารถใช้คำย่อแทนได้ เช่น บริษัทจำกัด ใช้คำย่อว่า "บ." หรือ "บจ." ห้างหุ้นส่วนจำกัดใช้คำย่อว่า "หจก." และบริษัท(มหาชน)จำกัด ใช้คำย่อว่า "บมจ."

- จำนวนเศษสตางค์ในใบกำกับภาษีให้ปัดจากตำแหน่งที่ 3 เป็นตำแหน่งที่ 2 ได้

- ส่วนลดการค้าที่ลดให้ในทันทีที่ขายสินค้า หรือให้บริการต้องระบุไว้ในใบกำกับภาษีด้วย

  นำไปใช้เป็นหลักฐานในการขอหักภาษีซื้อไม่ได้ประกอบการจดทะเบียนที่มีสิทธิออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการขายปลีก หรือให้บริการในลักษณะบริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก ซึ่งขายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง เช่น แผงลอย ขายของชำ ขายยา และห้างสรรพสินค้า หรือให้บริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก เช่น กิจการภัตตาคาร โรงแรม กิจการซ่อมทุกชนิด โรงภาพยนตร์ สถานีบริการน้ำมัน ผู้ประกอบกิจการจะต้องจัดทำใบกำกับภาษี และสำเนาใบกำกับภาษี พร้อมทั้งส่งมอบให้ผู้ซื้อสินค้า หรือบริการทุกครั้งที่ผู้ซื้อร้องขอใบกำกับภาษีอย่างย่อโดยทั่วไปต้องมีรายการตามที่กำหนดอย่างน้อย ดังนี้

- คำว่า ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน

- ชื่อ หรือชื่อย่อ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษี

- หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และหมายเลขลำดับของเล่ม (ถ้ามี)

- ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้า หรือบริการได้ต้องแจ้งให้อธิบดีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนวันใช้รหัสนั้น

- วัน เดือน ปีที่ออกใบกำกับภาษี

- ราคาสินค้า หรือบริการ โดยต้องมีข้อความระบุชัดเจนว่า ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว

- ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด

 การออกใบกำกับภาษีโดยตัวแทนในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องยื่นคำขอ และได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด สำหรับการออกใบกำกับภาษีโดยผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ออกใบกำกับภาษีแทนผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการในลักษณะของการเป็น Counter Service ต้องปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนดให้ครบถ้วน ใบกำกับภาษีที่ออกโดยตัวแทนรับชำระเงินต้องมีรายการ ดังนี้

1คำว่า ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

5ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้า / บริการ

2ชื่อ หรือชื่อย่อ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวแทน

6ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3ชื่อ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และรหัสของตัวการ

7วัน เดือน ปี และเวลาที่ออกใบกำกับภาษี

4หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี

8เลขรหัสประจำเครื่องบันทึกการเก็บเงิน

   การใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ เป็นความสะดวกของผู้ประกอบการที่ไม่ต้องมีภาระในการเขียน หรือพิมพ์ โดยเฉพาะกิจการค้าปลีกซึ่งขายสินค้า หรือให้บริการแก่บุคคลจำนวนมาก และยังง่ายต่อการควบคุมตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ด้วย ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประสงค์จะใช้เครื่องบันทึการเก็บเงินในการออกใบกำกับภาษี ต้องขออนุมัติต่ออธิบดีกรมสรรพากรก่อน และต้องปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีฯ กำหนด ใบกำกับภาษีที่ออกโดยเครื่องบันทึกการเก็บเงินอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังนี้

1 คำว่า ใบกำกับภาษีอย่างย่อ 6 หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี
2 ชื่อ หรือชื่อย่อของผู้ขาย 7 ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้า / บริการ

3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขาย

8 มีข้อความแสดงว่าราคาได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว
4 วัน เดือน ปี และเวลาที่ออกใบกำกับภาษี 9 จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
5 เลขรหัสประจำเครื่องบันทึกการเก็บเงิน 10 รหัสเครื่องหมายแสดงความแตกต่างของสินค้าที่ได้รับยกเว้น

   ถือเป็นใบกำกับภาษีชนิดหนึ่งที่สามารถนำมารวมเป็นภาษีซื้อ หรือรวมคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนภาษีที่ได้รับ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนจะออกให้ผู้ซื้อ กรณีที่มีเหตุอันทำให้ภาษีขายที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้า หรือบริการมีจำนวนเพิ่มขึ้น เช่น มีการเพิ่มราคาสินค้าที่ขาย หรือให้บริการ เนื่องจากจำนวนสินค้า หรือบริการคลาดเคลื่อนจากที่ตกลงซื้อขายกัน เป็นเหตุให้การคำนวณราคาสินค้า หรือค่าบริการต่ำกว่าที่เป็นจริง โดยจะต้องมีรายการตามที่กำหนด ดังนี้

1 คำว่า ใบเพิ่มหนี้ ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน

2 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบเพิ่มหนี้

3 ชื่อ ที่อยู่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบเพิ่มหนี้

4 ชื่อ ที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้า หรือรับบริการ

5 วัน เดือน ปีที่ออกใบเพิ่มหนี้

6 หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษีเดิม รวมทั้งหมายเลขลำดับของเล่ม (ถ้ามี)

7 มูลค่าของสินค้า หรือบริการที่แสดงไว้ในใบกำกับภาษีเดิม มูลค่าที่ถูกต้องของสินค้า หรือบริการผลต่างของจำนวนมูลค่าทั้งสอง และจำนวนภาษีที่เรียกเก็บเพิ่มของส่วนต่างนั้น

8 สาเหตุของการออกใบเพิ่มหนี้ ( สั้นๆ )

  เป็นใบกำกับภาษีอีกชนิดหนึ่งที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องออกให้กับผู้ซื้อสินค้า หรือบริการในกรณีที่ได้ขายสินค้า และบริการ และได้นำภาษีขายดังกล่าวไปรวมคำนวณ เพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และมีเหตุอันทำให้ภาษีขายที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้า หรือบริการมีจำนวนลดลง เช่น มีการลดราคาสินค้า หรือบริการ เนื่องจากสินค้า หรือบริการผิดข้อกำหนด / ชำรุดเสียหาย หรือคำนวณราคาผิดพลาด หรือมีการบอกเลิกสัญญา เป็นต้น โดยต้องมีรายการตามที่กำหนดดังนี้

1 คำว่า ใบลดหนี้ ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน

2 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบเพิ่มหนี้

3 ชื่อ ที่อยู่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบเพิ่มหนี้

4 ชื่อ ที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้า หรือรับบริการ

5 วัน เดือน ปีที่ออกใบลดหนี้

6 หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษีเดิม รวมทั้งหมายเลขลำดับของเล่ม (ถ้ามี)

7 มูลค่าของสินค้า หรือบริการที่แสดงไว้ในใบกำกับภาษีเดิม มูลค่าที่ถูกต้องของสินค้า หรือบริการ ผลต่างของจำนวนมูลค่าทั้งสอง และจำนวนภาษีที่เรียกเก็บเพิ่มของส่วนต่างนั้น

8 สาเหตุของการออกใบลดหนี้ (สั้นๆ)

1 การออกใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ ให้ออกในเดือนภาษีที่เหตุการณ์อันทำให้มูลค่าของสินค้า หรือบริการมีจำนวนเพิ่มขึ้น หรือลดลงแล้วแต่กรณี เว้นแต่ กรณีมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถออกได้ทันในเดือนนั้น ให้ออกในเดือนถัดไปได้

2 ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้ออกใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ ในเดือนใดให้นำภาษีมูลค่าเพิ่มที่ปรากฎมาถือเป็นภาษีขายในเดือนภาษีนั้น และผู้ประกอบการที่ได้รับใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ในเดือนภาษีใดให้นำภาษีมูลค่าเพิ่มที่ปรากฎมาถือเป็นภาษีซื้อในเดือนภาษีนั้น

3 ผู้ประกอบการจดทะเบียนสามารถออกใบเพิ่มหนี้ 1 ฉบับ หรือใบลดหนี้ 1 ฉบับ โดยอ้างถึงใบกำกับภาษีเดิมมากกว่า 1 ฉบับได้

4 การจัดทำใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ ให้จัดทำเป็นภาษาไทย หน่วยเงินตราไทยใช้เลยไทย หรืออารบิก หรือจะจัดทำเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นต้องทำเป็นภาษาต่างประเทศอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร

5 การจัดทำรายานของใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ จะจัดทำโดยวิธีการพิมพ์จากโรงพิมพ์ จัดทำด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ประทับตรายาง เขียนด้วยหมึก หรือพิมพ์ดีด และสามารถขีดฆ่า ขูดลบ ตกแต่ง ต่อเติม ก็สามารถทำได้ เนื่องจากไม่มีข้อกำหนดเหมือนกับการจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

6 กรณีตัวแทน เป็นผู้ออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของตัวแทนนั้นด้วย

   ให้มีรายการเช่นเดียวกับใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้แล้วแต่กรณี และมีข้อความระบุไว้ในที่ที่เห็นชัดว่าเป็นใบแทน และออกเพื่อแทนใบกำกับภาษีใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ ฉบับใด โดยจะออกเมื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนได้รับการร้องของจากผู้ซื้อสินค้า หรือบริการได้ทำใบจริงสูญหาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด การออกใบแทนดังกล่าวนั้นผู้ประกอบการสามารถกระทำได้โดยถ่ายจากสำเนาใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้นั้น แล้วบันทึกรายการดังต่อไปนี้ลงในภาพถ่าย หรือด้านหลังของภาพถ่ายดังกล่าว

- ใบแทนออกให้ครั้งที่....

- วัน เดือน ปีที่ออกใบแทน

- คำอธิบายย่อ ๆ ถึงสาเหตุที่ออกใบแทน

- ลายมือชื่อของผู้ออกใบแทน

  ให้ผู้ประกอบการซึ่งได้ออกใบแทนดังกล่าว บันทึกรายการออกใบแทนในรายงานภาษีขายในเดือนที่มีการออกใบแทนในรายงานภาษีขายในเดือนที่มีการออกใบแททน โดยระบุชื่อผู้ซื้อ เลขที่/เล่มที่ วันที่ของใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ ที่ได้มีการออกใบแทนนั้น

  

 


P
S
A
C
C
O
U
N
T
I
N
G
P
S
A
C
C
O
U
N
T
I
N
GCopyright © 2007 All Rights Reserved.

      สำนักงาน พี.เอส.การบัญชี และธุรกิจ      
   164/963 หมู่บ้านดิเอมเมอรัลด์ พาร์ค 2 ซอยนนทรี หมู่ 1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทร. 029242480-2, 029837144-6 โทรสาร. 029242483, 029243530   

   E-mail : info@psacc.net