ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Newsletter

dot
bulletHome
bulletLink
dot
Our Service
dot
bulletการรับทำบัญชี
bulletการจดทะเบียนพาณิชย์
bulletการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
bulletการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
bulletเช็ค
bulletใบกำกับภาษี
bulletผู้ทำบัญชี
dot
ทีวี = = บันเทิง
dot
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletModernine TV
bulletช่อง 11
bulletTITV
bulletTruevisions TV
bulletNation Channel
dot
การเดินทาง
dot
bulletกระทรวงคมนาคม
bulletองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
bulletการรถไฟแห่งประเทศไทย
dot
ประกันสังคม
dot
bulletเลือกสถานพยาบาล
bulletแบบฟอร์ม
bulletฟอร์มกรณีว่างงาน
bulletกองทุนเงินทดแทน
bulletกรณีประสบอันตราย
bulletกรณีคลอดบุตร
bulletกรณีทุพพลภาพ
bulletกรณีเสียชีวิต
bulletกรณีสงเคราะห์บุตร
bulletกรณีชราภาพ
bulletกรณีว่างงาน
bulletInternet Directory Access
bulletThailand Yellowpages
bulletเบอร์โทรศัพท์ ฉับไว
bulletค้นหารหัสไปรษณีย์
dot
หน่วยงานราชการ
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletกรมสรรพสามิต
bulletกรมศุลกากร
bulletเนติบัณฑิตยสภา
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletชมรม TAFA
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกระทรวงการต่างประเทศ
bulletกระทรวงกลาโหม
dot
อื่น ๆ
dot
bulletแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
bulletทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
bulletการศึกษาต่อภายในประเทศ
bulletการศึกษาต่อภายในประเทศ2
bulletสายการบิน
bulletราคาน้ำมันวันนนี้
bulletเลขผู้เสียภาษี&บัตรประชาชน
bulletค้นจังหวัด อำเภอแบบ ENG
dot
ภาษีอากร ### TAX
dot
bulletรายชื่อผู้ประกอบการ VAT
bulletปฏิทินภาษีอากร
bulletประมวลรัษฎากร Online
bulletกฎหมายออกใหม่
bulletแบบพิมพ์ต่าง ๆ
dot
กฎหมาย LAW
dot
bulletค้นหาฎีกา
bulletกฎหมายประชาชน
bulletสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletเกี่ยวกับกฎหมาย
bulletแบบฟอร์ม
dot
บัญชี Account
dot
bulletแจ้งเพิ่ม ยกเลิกธุรกิจ
bulletค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
bulletค้นข้อมูลงบการเงิน
bulletตลาดหลักทรัพย์
bulletเลขทะเบียนนิติบุคคลใหม่
bulletข้อมูลนิติบุคคลที่ผู้ทำบัญชีแจ้ง
bulletค้นหลักสูตร CPD
bulletแบบพิมพ์งานบัญชี
bulletเพิ่ม ลดงานสอบ TA
bulletขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชี
bulletทะเบียนรายชื่อผู้สอบบัญชี
ผู้ทำบัญชี

ผู้ทำบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

     คือ  ผู้รับผิดชอบการทำบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีไม่ว่าจะกระทำในฐานะลูกจ้างของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี หรือไม่ก็ตาม ได้แก่บุคคลต่อไปนี้

1.   กรณีเป็นพนักงานของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี  ได้แก่

      -   ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี  สมุห์บัญชี  หัวหน้าแผนกบัญชี  หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

2.   กรณีเป็นสำนักงานบริการรับทำบัญชี  คือ

     -   หัวหน้าสำนักงาน  กรณีสำนักงานมิได้จัดตั้งในรูปคณะบุคคล

     -    ผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งรับผิดชอบในการให้บริการรับทำบัญชีกรณีสำนักงานจัดตั้งในรูปคณะบุคคล

     -   กรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งรับผิดชอบในการให้บริการรับทำบัญชี  กรณีสำนักงานจัดตั้งในรูปนิติบุคคล

3.   กรณีเป็นผู้รับจ้างทำบัญชีอิสระ  คือ ผู้ประกอบวิชาชีพ

4.   ผู้ช่วยผู้ทำบัญชี ( ในกรณีที่ "ผู้ทำบัญชี"  รับทำบัญชีเกินกว่า 100 ราย  ตามประกาศกรมทะเบียนการค้า  เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ  และเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี  พ.ศ.  2543  ข้อ 7 (3))

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ทำบัญชี

คุณสมบัติทั่วไป

-   มีภูมิลำเนา  หรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

-   มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอ  ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ทำบัญชีได้

-   ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี  หรือกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชี หรือกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี  เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

คุณวุฒิการศึกษา  ตามขนาดธุรกิจที่กำหนดแต่ละกลุ่ม

-   ปริญญาตรีทางการบัญชี หรือเทียบเท่าทำบัญชีได้ทุกธุรกิจ

-   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( การบัญชี ) หรืออนุปริญญา ( บัญชี ) สำหรับบริษัทจำกัด และห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่มี

     ***   ทุน  ไม่เกิน 5 ล้านบาท

     ***   รายได้รวม  ไม่เกิน 30  ล้านบาท

     ***   สินทรัพย์รวม ไม่เกิน 30 ล้านบาท

-   สำหรับบุคคลธรรมดา หากเจ้าของกิจการจัดทำบัญชีเองไม่กำหนดคุณวุฒิการศึกษา แต่ถ้าจ้างบุคคลอื่นจัดทำบัญชีให้ผู้ทำบัญชี ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตามที่กำหนด

เงื่อนไข

-   แจ้งรายละเอียดตามแบบ ส.บช.5 หรือ ส.บช. 6 ภายใน 60 วัน นับจาก

    ***   วันเริ่มทำบัญชี

   ***   วันที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้ทำบัญชี

-   เข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับบัญชีตามที่กำหนด

-   ต้องรับทำบัญชีไม่เกิน 100 ราย หากเกินจะต้องมีผู้ช่วยที่มีคุณวุฒิเพิ่มอีก 1 คน ทุก 100 ราย ที่เพิ่ม ( เศษของ 100 ถ้าเกิน 50 ให้นับเป็น 100 ) ตามประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่องกำหนดคุณสมบัติ และเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. 2543 ข้อ 7 ( 3 )

การแจ้งการเป็นผู้ทำบัญชี

     ผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตาม ม. 7  ( 6 ) แห่ง พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543 ต้องแจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีที่สำนักกำกับดูแลธุรกิจ หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ตามที่อยู่ หรือสถานที่ทำงานของผู้แจ้งเพียงแห่งเดียว  ตามแบบ ส.บช. 5 พร้อมหลักฐาน ภายใน 60 วัน นับแต่วันเริ่มทำบัญชี

 การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ทำบัญชี

     ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2537   เป็นต้นไป    ผู้ทำบัญชีสามารถแจ้งเพิ่มและยกเลิกธุรกิจที่รับทำบัญชีทางอินเทอร์เน็ตได้ โดยผู้ทำบัญชีต้องได้รับหมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้

     ตั้งแต่  วันที่ 1  มกราคม 2548  เป็นต้นไป    ผู้ทำบัญชีทุกคนจะต้องแจ้งเพิ่มเติม และยกเลิกธุรกิจที่รับทำบัญชี รวมทั้งการอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีทางอินเทอร์เน็ต ส่วนการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ทำบัญชีในกรณีอื่น เช่น การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา ส.บช.6 พร้อมหลักฐาน แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์เดิมที่กำหนดไว้

     ทั้งนี้  การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ทำบัญชีต้องแจ้งภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

บทกำหนดโทษผู้ทำบัญชี และผู้กระทำความผิดที่สำคัญ

1.   ไม่จัดทำบัญชีเพื่อให้มีการแสดงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินตามความเป็นจริงตามมาตรฐานการบัญช

     บทกำหนดโทษ    ปรับไม่เกิน 10,000 บาท (มาตรา 34)

2.   ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศของอธิบดีในเรื่อง

     (1)   ชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ

     (2)   ข้อความ  และรายการที่ต้องมีในบัญชี

     (3)   ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี

     (4)   เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี

     (5)   คุณสมบัติ  และเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี

     บทกำหนดโทษ   ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

     หมายเหตุ   ข้อ 2 (1)-(4)   ปรับเป็นรายวันอีกไม่เกินวันละ 500 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง (มาตรา 27)

3.   ทำให้เสียหาย  ทำลาย ซ่อนเร้น  หรือทำให้สูญหาย  หรือทำให้ไร้ประโยชน์  ซึ่งบัญชี หรือเอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชี

      บทกำหนดโทษ    จำคุกไม่เกิน 1 ปี  หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 38)

4.   ลงรายการเท็จ   แก้ไข  ละเว้นการลงรายการในบัญชี หรืองบการเงิน หรือแก้ไขเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี เพื่อให้ผิดความเป็นจริง

     บทกำหนดโทษ   จำคุกไม่เกิน 2 ปี  หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 39)

 

ข้อมูลจาก  สำนักกำกับดูแลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า    www.dbd.go.thCopyright © 2007 All Rights Reserved.

      สำนักงาน พี.เอส.การบัญชี และธุรกิจ      
   164/963 หมู่บ้านดิเอมเมอรัลด์ พาร์ค 2 ซอยนนทรี หมู่ 1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทร. 029242480-2, 029837144-6 โทรสาร. 029242483, 029243530   

   E-mail : info@psacc.net